Historia Oddziału

Informacja o historii oddziału SIMP w Zielonej Górze.

Zalążkiem oddziału SIMP w Zielonej Górze jest powstałe w roku 1949 koło SIMP przy zakła-dach WAGMO (Zakład Budowy Wagonów i Mostów) obecny ZASTAL. Koło to należało do od-działu poznańskiego. W roku 1950 powstało województwo zielonogórskie i w tym czasie podjęto prace nad powołaniem oddziału SIMP w Zielonej Górze. Formalnie za datę powstania należy uznać datę 10 sierpnia 1951 roku Do organizatorów Oddziału zielonogórskiego bezspornie należy zaliczyć kol.kol.:

– Józefa Adamskiego,

– Władysława Jasiaka,

– Karola Szlitera,

– Zbigniewa Szymańskiego i in.

Pierwszym przewodniczącym Oddziału został kol. Józef Adamski i pełnił tę funkcję w okresie od 10-08-1951 do 11-03-1952. Sekretarzem był kol. Stanisław Paszkiewicz. Kolejnym przewodni-czącym był  kol. Mieczysław Chyła – pełnił tę funkcję przez szereg kadencji: od 12-03-1952 do 20-04-1958r. Sekretarzem był w tym czasie kol. Stefan Wachnowski. Kolejnymi przewodniczącymi byli koledzy: Julian Stoiński, Jan Waszkowski, Konrad Sołtysiak (pięć kadencji: od 22-04-1961 do 22-03-1969). Oprócz nich należy tu wspomnieć choć kilku zasłużonych działaczy stowarzyszeniowych, jak choćby koledzy: Tadeusz Marczak, Wł. Starkiewicz, Jan Aulich, Ryszard Malentowicz, Adela Szczygieł, Adolf Źródłowski, Marian Bakuń, Jerzy Maliszewski i wielu innych. Pracowali oni z wielką pasją i poświęceniem pracy stowarzyszeniowej.

Wkrótce po powstaniu Oddziału zielonogórskiego zaczynają się tworzyć koła zakładowe: przy “WAGMO” – obecnie “ZASTAL” w Zielonej Górze, koło przy DZM w Nowej Soli, koło przy M-12 w Świebodzinie, przy stoczni w Głogowie. Oddział liczył  w tym czasie 134 członków SIMP. Potem przybywają następne koła. Liczba członków wzrasta do 250. W roku 1954 jest już 15 kół i 435 członków w Oddziale. W poszczególnych kołach przy współpracy członków Oddziału zaczyna się praca  nad rozwojem działalności czytelniczej, odczytowej, prowadzenie kursów specjalistycznych podnoszących kwalifikacje pracowników, np. na tytuł robotnika wykwali-fikowanego, mistrza w zawodzie, mistrza dyplomowanego i in. Oddział zaczyna organizować narady techniczne, sympozja, konferencje naukowo-techniczne krajowe i międzynarodowe, wystawy o tematyce technicznej, konkursy itp.

Na Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia w Warszawie w w 1955 roku ówczesny sekretarz Oddziału – kol. Stefan Wachowski, wystąpił z wnioskiem do władz SIMP i Resortu Ma-szynowego o uruchomienie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Minęło od tego czasu sporo lat do momentu powstania w roku 1965 Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Pozwoliło to nawiązać współpracę z Wydziałem Mechanicznym i stwarzało możliwości uzupełniania wiedzy kadry technicznej.

Dla absolwentów szkoły o kierunku mechanicznym zaczęto organizować konkurs na najlepsza pracę dyplomową  z nagrodą pieniężną dla absolwenta i jego promotora. Konkurs był organizowany do połowy lat siedemdziesiątych.

W roku 1968 Oddział organizuje Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, który prowadzi działal-ność szkoleniową dla kadry technicznej.  Były prowadzone kursy z zakresu eksploatacji, technologii, konstrukcji oraz organizacji pracy. W latach sześćdziesiątych Oddział poczynił starania o utworzenie grupy rzeczoznawców. Początkowo było 18, potem stopniowo ich ilość wzrosła do ponad 100 rze-czoznawców z różnych dziedzin techniki i technologii. Samodzielny ośrodek ZORPOT w Zielonej Górze został utworzony w roku 1973.

W roku jubileuszu 25-lecia (1975 rok) Oddział liczył 1198 członków zrzeszonych w 31 kołach zakładowych i ponad 1500 członków SIMP w Oddziale. Formy i zakres pracy w kołach miały wielo-raki charakter, ale na uwagę zasługują 3 zasadnicze kierunki pracy:

– rozwój techniczno-organizacyjny w zakładach pracy,

– podwyższanie kwalifikacji własnych oraz doskonalenie kadry robotniczej,

– rozwijanie działalności koleżeńskiej i towarzyskiej.

Dzięki takiej pracy członkowie kół zakładowych i ich zarządy zyskiwały coraz większe uznanie dyrekcji i całych załóg.

W latach siedemdziesiątych Oddział przyjmuje kierunek wytyczony przez XXII Walny Zjazd SIMP w 3 zasadniczych hasłach:

– SIMP  – ekspertem w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn, aparatury i urządzeń;

–  SIMP – wychowawcą mechaników i organizatorem ich ciągłego doskonalenia zawodowego;

– SIMP – rzecznikiem spraw osobistych i społecznych mechaników polskich.

Mając powyższe sentencje na uwadze Oddział skoncentrował się na następujących kierunkach pracy: organizacyjnym, postępu technicznego i wynalazczości, podwyższania kwalifikacji zawodowych, rozwoju sekcji naukowo-technicznych.

W tym, że roku 1975 z powodu zmian administracyjnych koledzy w Gorzowie Wlkp. utworzy-li swój oddział i w związku z tym koła z północnej części starego województwa zielonogórskiego znalazły się w oddziale gorzowskim.

Z biegiem lat Oddział rozrastał się liczebnie, przybywało coraz więcej wartościowych człon-ków – inżynierów i techników. W Oddziale zostają powołane stałe komisje pracy:

– Komisja Energetyczna, w skład której wchodzą członkowie Sekcji Energetycznej. Przewodniczył jej kol. Antoni Mikucki.

– Komisja d/s wynalazczości, Racjonalizacji i Postępu Technicznego, która zajmowała się  wszelkimi sprawami dotyczącymi tych zagadnień. Przewodniczącym był kol. Edward Szczecina.

– Komisja Konkursowa zajmująca się przeprowadzaniem klasyfikacji kół i sekcji NT, oceną ich pracy stowarzyszeniowej; jej przewodniczącym był kol. Kazimierz Turonek.

– Komisja socjalno – bytowa – zajmowała się organizowaniem wyjazdów na wycieczki, organizacją Balu SIMP-owca, życiem towarzyskim. Przewodniczył jej kol. Marek Matwijewicz.

– Komisja szkoleniowa, której zadaniem było rozwijanie akcji odczytowej, współpraca w za-kresie szkoleń z kołami i ODK we Wrocławiu, prowadzenie kursów technicznych.  Komisji tej przewodniczył kol. Kazimierz Turonek.

– Komisja mediacyjna – zadaniem jej było pośredniczenie i łagodzenie sporów pomiędzy zakładem pracy, a członkami SIMP. Komisji przewodniczył kol. Antoni Rzepecki.

W Oddziale powstają Sekcje Naukowo-Techniczne, m.in.:

 Energetyczna, Pojazdów szynowych,
 Technicznej ochrony pracy, Organizacji przemysłu,
 Poligrafów, Obróbki plastycznej,
Spawalnicza,

Szczególnie pierwsze 4 z nich wykazywały się bardzo dynamiczną pracą, organizując konfe-rencje naukowo-techniczne, szkolenia w postaci różnorodnych kursów,, współpracując z komisją szkoleniową, odbywały się spotkania towarzyskie itp. Koła zakładowe i sekcje N-T konkurowały ze sobą, praca się rozwijała, jej wyniki były co roku oceniane przez Komisję Konkursową, a Prezydium Zarządu Oddziału na podstawie tych ocen przyznawało nagrody pieniężne i dyplomy.

Taka praca – dynamiczna i aktywna – przebiegała do lat 80-tych. Z początkiem tych lat w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju, praca stowarzyszeniowa uległa załamaniu. Warunki społeczne i ekonomiczne panujące w zakładach pracy nie tworzyły dobrego klimatu do pracy. W kolejnych latach, szczególnie 90-tych, wiele zakładów produkcyjnych w naszym regionie uległo likwidacji, wiele zmieniło swój status, tworząc różnego rodzaju spółki, co szczególnie przyczyniło się do “rozpadu” – likwidacji kół zakładowych i sekcji NT. Spowodowało to znaczny spadek ilości kół i ilości członków SIMP w Oddziale.

W chwili obecnej nasz Oddział liczy 6 kół, które skupiają 225 członków. Działalność naszego oddziału skupia się na działaniach integracyjnych naszych członków. Staramy się wspierać wzajemnie w tych trudnych dla nas wszystkich czasach. Działalność własna kół jest różna w zależności w jakim zakładzie działa koło. W jednych zakładach jest to jedno spotkanie roczne w innych jest to dużo bardziej rozbudowana działalność jak organizowane wyjazdy techniczne, wyjazdy turystyczne, prezentacje firm, spotkania towarzyskie. Na szczeblu oddziału staramy się odbudować współpracę z wydz. Mechanicznym Politechniki Zielonogórskiej. Uczestniczymy w Radzie Gospodarczej przy dziekanie tego wydziału. Przeprowadziliśmy konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Ośrodek ZORPOT prowadzi aktywną działalność zarówno w zakresie wycen urządzeń technicznych, pro-wadzi egzaminy na uprawnienia energetyczne, szkolenia przygotowujące do uzyskania uprawnień, szkolenia na obsługę urządzeń poddozorowych. Trzeba też stwierdzić, że jesteśmy ograniczeni w swoich działaniach przez możliwości finansowe, ale przede wszystkim przez ograniczone możliwości czasowe ograniczonej liczby działaczy, którzy muszą pogodzić coraz większe obowiązki zawodowe wymagające coraz więcej czasu z obowiązkami społecznymi.

(2002)Opracowali: Kazimierz Turonek, Aurelia Zakrocka, Wiktor Obuchowicz